Sąvokų operacionalizacija

Savokų operacionalizacija ypatingai svarbi, siekiant tinkamai ir kokybiškai parašyti baigiamąjį darbą. Savokų operacionalizaciją galima apibrėžti kaip specifinių sąvokų naudojimą, būdingą tik konkrečiai temai ir konkrečiam baigiamajam darbui (parinktos sąvokos nenaudojamos kitiems darbams ar bendrai visuomenėje).

Operacionalizuojamos sąvokos ir jų apibrėžtys turi būti reikšmingos tematikai, kuria rengiamas baigiamasis darbas. Ypatingai svarbu, kad sąvokų apibrėžtys būtų detalios, vienareikšmės ir tikslios. Akcentuotina, kad sąvokų operacionalizacija atliekama tik kiekybiniame tyrime arba kai tyrimą sudaro keli etapai, t. y. kokybinis ir kiekybinis tyrimas (kokybiniame tyrime ji nėra atliekama).

Tyrėjas privalo atsiminti, kad kiekviena operacionalizuota sąvoka ir jos elementai turi būti teorinėje dalyje; empirinėje dalyje šios sąvokos turi atsispindėti klausimyne bei tyrimo analizėje (žinoma, ir išvadose).

Pavyzdžiui:

  • Baigiamojo darbo tema: mokytojo potyriai dirbant su specifinių poreikių turinčiais vaikais.
  • Tyrimo objektas: mokytojo potyriai.
  • Prasminga operacionalizuoti tokias sąvokas: „mokytojas“, „potyriai“, „mokytojo potyriai“.
  • Operacionalizuojant „mokytojo“ sąvoką galima apibrėžti: „mokytojas – tai reikiamą kvalifikaciją įgijęs asmuo, kuris moko/ugdo kitą žmogų“.

Tinkamai operacionalizavus sąvokas ir jas panaudojus darbe tyrėjas atskleis savo visapusiškumą bei praktinius įgūdžius, susijusius su gebėjimu tinkamai taikyti žinias įgytas studijų metais.